Fejlesztéspolitikai tanácsadás

HGC megalapozó kutatás eredményeinek publikálása

 
Megbízó: IFKA Nonprofit Kft.
 
 
2017-2018
 
 
Az IFKA Nonprofit Kft. által vezetettt GINOP-1.1.4-16-2017-00001 azonosítószámú, „A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából” elnevezésű kiemelt projekt keretében vállalkozásfejlesztési tanácsadás a projekt 1. LOT-ját jelentő megalapozó kutatás elvégzése. A HGC megalapozó kutatás feladatrész megvalósítása 2 fő projektcél elérését szolgálta. Egyrészt minél pontosabban megismerni a vállalati növekedés folyamatait, valamint a projekt célcsoportját jelentő HGC vállalatokat, másrészt a fejlesztéspolitikai döntéshozatal számára kézzelfogható, gyakorlatba építhető javaslatok, eszközök biztosítás.

A szerződés teljesítése során az Equinox Consulting a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított kutatószobai hozzáférést is igénybe vett, amelyhez kapcsolódó kutatás eredményeit az alábbi linken található dokumentumban tesszük közzé.
MKE_konferencia_HGC_speciális hipotézisek_ver1.0

A kutatás az alábbi munkafázisok mentén valósult meg:

 • 1. fázis: Előzmény kutatás, feldolgozás
 • 2. fázis: HGC adatbázis felépítése és kutatási hipotézisek vizsgálata
 • 3. fázis: Vállalati felmérés, primer adatfelvétel
 • 4. fázis: Gazdaságnövekedési térkép és Fejlesztési koncepció elkészítése
 •  
   

   
   

  Operatív programok pénzügyi modelljének elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2015-2016
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting a 2014-2020-as operatív programok pénzügyi előrejelző modelljét készítette el. A modell egy olyan számítási módszertan, mely az előzetesen és időszakosan betáplált adatok alapján előrejelzi, hogy ha az egyes projekttípusok kifizetéseinek időbeli lefutása hasonlóan alakul 2014-2020-ban, mint a 2007-2013-as időszakban, akkor adott szerződéskötési ütem mellett a kötelezettségvállalások automatikus visszavonása révén mekkora forrásvesztésre számíthat az intézményrendszer.
   
   

   
   

  Vállalkozási keretszerződés a 2007-2013-as fejlesztéspolitikai időszakra vonatkozó tematikus értékelő tanulmányok elkészítésére, 4 részben – 2. rész: Az operatív programok eredményes forrásfelhasználását támogató elemzések

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2015-2016
   
   
  A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (2007-2013) utólagos értékelésére irányuló a keretszerződés keretében többek között az alábbi értékeléseket készítette el az Equinox Consulting:

 • A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (2007-2013) egyes beavatkozásainak hatásértékelése
 • Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetekre vonatkozó fejlesztések értékelése
 • A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások értékelése
 • Kockázati tőke programok értékelése
 • Kapcsolódó eddigi értékelések összefoglalása
 •  
  (A projekt megvalósítása folyamatban van.)
   
   

   
   

  Öt horvát város fejlesztési stratégiájának ex ante értékelése

   
  Megbízó: Regionális Fejlesztések és EU-források Minisztériuma (Horvátország)
   
   
  2016
   
   
  A projekt keretében a horvát Regionális Fejlesztések és EU-források Minisztériuma megbízásából végezte el az Equinox Consulting horvát partnerével Knin, Petrinja, Benkovac, Vukovar és Beli Manastir városok fejlesztési stratégiájának ex ante értékelését, a stratégiák készítését koordináló céggel és a városok tervezőivel való szoros együttműködésben. A feladat része volt a helyzetelemzésnek, a dokumentumok belső koherenciájának és beavatkozási logikájának, menedzsment struktúrájának, a horizontális kérdéseknek (esélyegyenlőség, fenntarthatóság), a pénzügyi terv célokkal való összhangjának, az indikátoroknak és azok célértékeinek, a támogatások formájának, a javasolt monitoring rendszernek és adatgyűjtési módszereknek, a dokumentumok egyéb releváns stratégiai dokumentumokkal való koherenciájának megteremtése, valamint a tervezés folyamatának értékelése.
   
   

   
   

  Növekedési zónák kiválasztásának módszertana

   
  Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium
   
   
  2015
   
   
  A projekt általános célja a növekedési zónák kiválasztásának alapját képező módszertan kidolgozása és a kiválasztás folyamatát támogató tanácsadói szolgáltatások nyújtása volt.
   
   

   
   

  Projektszintű árazási módszertan kifejlesztése a GINOP-hoz, és a bevezetést támogató szakértői segítségnyújtás

   
  Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium
   
   
  2015
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) döntés-előkészítő szakaszát és a támogatási szerződések módosítását támogató projektszintű árazási módszertant fejlesztett ki, az annak alkalmazását támogató ügyviteli szabályozást dolgozta ki, továbbá a módszertan bevezetéséhez szakértői segítségnyújtást biztosított a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárságnak.
   
   

   
   

  A 2014-2020-as operatív programok Éves Fejlesztési Keretei minőségbiztosításának támogatása

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2015-2016
   
   
  A projekt célja az Éves Fejlesztési Keretek (ÉFK) tervezési folyamatának és a tartalmának javítása volt annak érdekében, hogy minél inkább biztosított legyen az operatív programokkal (OP) való összhang, és a tartalmi finomhangolások megalapozottan kerüljenek meghatározásra a 2014-2020 időszakra vonatkozó operatív programok esetén. Az Equinox Consulting a 2014-2020-as OP-kal való összhang vizsgálatát végezte el az ÉFK alapján, és javaslatot tett azok módosítására.
   
   

   
   

  Indikátor-mérföldkő teljesíthetőség vizsgálata

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2015
   
   
  Az Equinox Consulting feltárta a mérföldkövekhez kapcsolódó kockázatokat, és javaslatokat fogalmazott meg az operatív programok eredményesebb végrehajtása érdekében. Az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

 • Az operatív programokban rögzített mérföldkövekhez tartozó indikátor tervértékek összevetése a pénzügyi lefutással
 • A mérföldkő elérésének indikátor szempontból vizsgálandó kockázatainak feltárás
 • Indikátor tervezési módszertan kidolgozása az operatív programokban szereplő indikátorok tervértékek további időbeli tervezéséhez; a módszertan szerint operatív programonként legalább 1 indikátor tervezése
 •  
   

   
   

  A 2014-2020-as programozási időszak projektfelügyeleti folyamatainak fejlesztése

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2015
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting az alábbi feladatokat végezte el:

 • A projektfelügyelet jelenlegi helyzetének felmérése, koncepció kidolgozása, melynek részét képezte a jelenlegi projektfelügyeleti folyamatok, szereplők, tevékenységek, szabályozók áttekintése; a Program- és Projektfelügyeleti Főosztály kapcsolatrendszerének áttekintése; a 2014-2020-as új feladatok feltérképezése; és javaslattétel a 2014-2020-as projektfelügyeleti folyamatok új működési koncepciójára.
 • Részletes modell kidolgozása, melynek során megtörtént a 2014-2020-as projektfelügyeleti folyamatok modelljének részletes kidolgozása; és a modell működtetéséhez szükséges kapacitások és kompetenciák beazonosítása.
 • Az elfogadott működési modell bevezetésének és működtetésének támogatása, mely az új modell megismertetéséhez és bevezetéséhez kapcsolódó anyagok elkészítését foglalta magába.
 • A jogi háttér megteremtése, amely során javaslatot tettünk az új projektfelügyeleti modell bevezetéséhez szükséges szabályozási és eljárásrendi módosításokra.
 •  
   

   
   

  GOP felmérés és GINOP pályázati felhívás előkészítés

   
  Megbízó: MAG Zrt.
   
   
  2014
   
   
  Az Equinox Consulting feladata volt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program kkv-fejlesztéssel és K+F-fel kapcsolatos nagy számosságú konstrukcióinak értékelése, továbbá javaslatok megfogalmazása a 2014-2020 közötti Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kkv és K+F beavatkozásaihoz.
   
   

   
   

  A GINOP ex ante értékelése

   
  Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   
   
  2013-2015
   
   
  Konzorciumvezetőként az Equinox Consulting kapott megbízást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program ex ante (előzetes) értékelésének elvégzése. Az előzetes értékelés keretében felmértük többek között az alábbiakat:

 • az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiájához való hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, és figyelembe véve a nemzeti és regionális szükségleteket;
 • a javasolt program vagy tevékenység belső koherenciáját,;
 • a költségvetési források elosztása és a program célkitűzései közötti összhangot;
 • a programok kiválasztott tematikus célkitűzései és prioritásai összhangját a közös stratégiai kerettel, a partnerségi szerződéssel, az országspecifikus ajánlásokkal;
 • a programra vonatkozóan javasolt mutatók relevanciáját és egyértelműségét; valamint hogy a mutatók számszerűsített célértékei reálisak-e;
 • a javasolt támogatási forma indokoltságát;
 • a program irányításához szükséges emberi erőforrások és igazgatási kapacitás, valamint intézményrendszeri felépítés megfelelőségét;
 • a program monitorozását és az értékelések elvégzéséhez szükséges adatok gyűjtését végző eljárások alkalmasságát;
 • az eredményességmérési kerethez kiválasztott mérföldkövek alkalmasságát;
 • a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a fenntarthatóság biztosítása érdekében tervezett intézkedések megfelelőségét;
 • az előzetes feltételrendszernek (ex ante kondicionalitások) való megfelelés helyzetét.
 •  
   

   
   

  Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosultterületeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex ante értékelése és stratégiai környezet vizsgálata

   
  Megbízó: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (VÁTI Nonprofit Kft.)
   
   
  2013-2015
   
   
  Az Equinox Consulting a program ex ante értékelését végző konzorcium tagja volt. Az értékelés a 2014-2020-as programozási időszakra szóló Közös Rendelkezések 48. cikkének elvárásai szerint iteratív folyamatként valósult meg. Az ex ante értékelő csapat folyamatos együttműködésben volt a tervezőkkel. Az elvégzett feladatok és felelősségek közé tartozott a SWOT elemzés és a stratégia kidolgozására irányuló workshop megszervezése, a program beavatkozási logikájának értékelése, továbbá az Európa 2020 stratégia céljaival való összhang, a horizontális kérdések, az indikátorok és a pénzügyi terv konzisztenciájának vizsgálata.
   
   

   
   

  A 2014-2020 közötti programozási időszak központi koordinációs feladatainak kialakításához és a feladatok ellátására való felkészüléshez kapcsolódó tanácsadás

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2013-2015
   
   
  Az Equinox Consulting a projekt keretében az alábbi feladatokat végezte:

 • A 2014-2020-as tervezéshez kapcsolódó általános értékelői feladatok ellátása (a Partnerségi Megállapodással és az operatív programokkal kapcsolatos értékelői elemzés és az uniós elvárásokkal összefüggő koherencia vizsgálat készítése)
 • A Partnerségi Megállapodás Miniszterelnökség illetékességébe utalt egyes fejezeteinek kidolgozásában való közreműködés
 • A Koordinációs Operatív Program kidolgozásában való közreműködés
 • A 2014-2020-as intézményi modell felállításához és működéséhez szükséges munkafolyamatok lefektetéséhez, modellezéséhez kapcsolódó szakértői tanácsadás
 •  
   

   
   

  Egységes pályázatkezelési gyakorlat módszertani támogatása

   
  Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   
   
  2013-2014
   
   
  Az Equinox Consulting a projekt keretében az alábbi feladatokat látta el:

 • Szabályozási felülvizsgálat keretében eljárásrendi tapasztalatok és a nemzeti szintű szabályozási környezettel kapcsolatos tapasztalatok felmérése és összegzése
 • A 2014-2020-as időszakban alkalmazható egyszerűsített elszámolások közül az átalány típusú eszköz alkalmazhatóságának módszertanának kidolgozása
 • Projekt kiválasztási eljárások koncepciójának kialakítása és a kapcsolódó formadokumentumok kidolgozása
 •  
   

   
   

  2014-2020 közötti programozási időszak támogatáspolitikai intézményrendszere adminisztratív kapacitásainak megerősítésére vonatkozó részletes tanulmány

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2013-2014
   
   
  A projekt célja, hogy az Európai Strukturális és Beruházási Alapok 2014-2020-as programozási időszakára való felkészüléshez könnyen átlátható módon adjon átfogó képet a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben meglévő szakmai, személyes és szervezeti kompetenciák működéséről, bemutassa azok működésének hatását az Intézményrendszerben meglévő kapacitások, erőforrások kihasználtságára. A projekt keretében az Equinox Consulting többek között hálózatkutatást, munkavállalói elégedettség felmérést, hatékonyság-modellezést végzett.
   
   

   
   

  Szakvélemény a határontúl felmerülő költségek elszámolhatóságáról

   
  Megbízó: Nemzetstratégiai Kutatóintézet
   
   
  2013-2014
   
   
  Az Equinox Consulting szakértői véleményt készített a Strukturális Alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap) vonatkozásában az Európai Bizottság által elérhetővé tett jogszabályok és jogszabálytervezetek figyelembevételével a transznacionális együttműködések, valamint a programterületen kívül felmerült költségek európai uniós forrásból történő támogathatóságáról.
   
   

   
   

  2014-2020 Koordinációs Operatív Program tervezése

   
  Megbízó: Miniszterelnökség
   
   
  2013
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting feladata a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források intézményrendszeri hátterének biztosításához szükséges technikai segítségnyújtás keretből finanszírozott Koordinációs Operatív Program tervezetének elkészítése volt.
   
   

   
   

  KEOP zárást előkészítő indikátor és monitoring tanácsadás

   
  Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   
   
  2013
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting elvégezte többek között az alábbi feladatokat:

 • Az indikátorok EMIR rendszerben történő rögzítettségének felmérése;
 • Az indikátorok adatforrásainak felmérése;
 • Az indikátorok rögzítésére szolgáló módszertan kidolgozása;
 • Annak meghatározása, hogy az OP-szintű nyomonkövetési indikátor terv adatok kinyerhetők lesznek-e az EMIR-ből a rögzített indikátoradatok alapján;
 • A 2015-re várható tényleges teljesülés arányának meghatározása, figyelembe véve a projektek aktuális állását, készültségi szintjét, várható zárásának időpontját;
 • A szükséges intézkedések meghatározása a kedvezményezettektől történő adatok begyűjtésének hatékonyabbá tétele érdekében;
 • Javaslattétel az indikátorok számítási módjának hatékonyabbá tételére, a KEOP indikátorszámítási módszertanára;
 • Megállapítások, illetve javaslatok tétele az eredmények alapján a 2014-2020-as programozási időszak indikátoraira.
 •  
   

   
   

  GOP-2011-111 pályázatok szakmai értékelése

   
  Megbízó: MAG Zrt.
   
   
  2013
   
   
  A projekt során az Equinox Consulting végezte a GOP-1.1.1-11 konstrukció keretében beérkező 240 db pályázat tartalmi és szakmai értékelését.
   
   

   
   

  Közép-magyarországi régió intelligens szakosodási stratégiájának elkészítése

   
  Megbízó: Nemzeti Innovációs Hivatal
   
   
  2013
   
   
  Az Equinox Consulting feladata volt a Közép-magyarországi régió intelligens szakosodási stratégiája (RIS3) helyzetelemzésének kiegészítése az alábbi fő tartalommal:

 • A régió EU-n belüli pozícionálása
 • Reális kép kialakítása a vállalkozások nemzetközi értékláncban és a piacon elfoglalt helyét illetően
 • A régión kívüli tudás és gyakorlat befogadási készségének felmérése, értékelése
 • Az együttműködési lehetőségek feltárása
 •  
   

   
   

  A KEOP 4-5. prioritásban meghirdetett konstrukciókhoz kötődő indikátorok vizsgálata

   
  Megbízó: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (NKEK)
   
   
  2013
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting az alábbi feladatokat végezte el:

 • Pénzügyi előrehaladás bemutatása, prognózis készítése a Környezet és Energia Operatív Program záró időszakára
 • Módszertan kidolgozása az indikátorok teljesülésének vizsgálatára
 • Az indikátor-teljesülések jelenlegi állapotának felmérése
 • Az indikátorok előrehaladásának prognosztizálása
 • Az indikátorok teljesülésével kapcsolatos kockázatok bemutatása
 • Területi és időbeli változások bemutatása
 •  
   

   
   

  A regionális operatív programok gazdaságfejlesztési beavatkozásaihoz kapcsolódó általános szakértői tanácsadás

   
  Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   
   
  2012-2014
   
   
  Az Equinox Consulting feladata a 2007-2013-as regionális operatív programok keretében elindított gazdaságfejlesztési konstrukciók működtetésével kapcsolatos tanácsadás nyújtása volt, amely magába foglalta a következő feladatokat:

 • Az akciótervek elkészítésében való közreműködés
 • Általános szakterületi tanácsadás
 • Pályázati kiírások elkészítése, konzisztencia biztosítása
 • Pályázatok, kiemelt projekt javaslatok szakmai és pénzügyi szempontú minőségbiztosítása
 • Kiemelt projektekhez kapcsolódó projektfejlesztési tevékenység
 • A projektmegvalósítási szakaszra vonatkozóan a kiemelt projektek vonatkozásában benyújtott előrehaladási jelentések értékeléséhez kapcsolódóan szakmai és pénzügyi szakértői feladatok ellátása eseti jelleggel
 • Projekt-kiválasztási tevékenység minőségellenőrzése
 • A 2014-2020-as programozási időszakhoz kapcsolódó tervezési, szakterületi tanácsadás
 •  
   

   
   

  Regionális Innovációs Stratégiakeret és Akcióterv készítése

   
  Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
   
   
  2012
   
   
  A projekt célja a South East Europe program AsviLoc Plus projektje eredményeinek és tapasztalatainak felhasználásával a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által készített regionális szükségletfelmérések, valamint ágazati elemzések és a 2004-2010 közötti Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégia tapasztalatait felhasználva a 2013-2020 időszakra vonatkozó Regionális Innovációs Stratégiakeret, valamint a 2013-2015 időszakban végrehajtandó, a stratégiához kapcsolódó akcióterv, továbbá ezen dokumentumok angol nyelvű összefoglalójának elkészítése volt.
   
   

   
   

  A GOP „K+F és innováció a versenyképességért” prioritásának továbbfejlesztése érdekében a legjobb Európai uniós gyakorlatokat bemutató és elemző tanulmány

   
  Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   
   
  2012
   
   
  A projekt célja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 1. prioritása előrehaladásának, illetve a prioritásszintű indikátorok megvalósulásának bemutatása, széleskörű nemzetközi szintű helyzetelemzés, illetve a súlyozott rangsorolási módszertan alapján azon benchmarknak tekinthető EU-tagországok meghatározása volt, amelyek sikeresen ösztönzik pályázati rendszerükkel a gazdaságfejlesztést a kutatás-fejlesztés és innováció támogatását. További projektfeladatként azon támogatási programok azonosítása (operatív program és konstrukció szinten) is megtörtént, amelyek alkalmasak arra, hogy azokból a felhasználható legjobb gyakorlatok elemezhetőek legyenek. A projekt eredményeként a legjobb gyakorlatok elemzésével javaslattételre került sor a GOP 1. prioritásának továbbfejlesztésére egyaránt a 2007-2013 és a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozóan.
   
   

   
   

  Tanulmány spin-off vállalkozások alapításához kapcsolódó üzleti modell, előzetes üzleti terv elkészítése, valamint finanszírozási lehetőségek elemzése tárgyában

   
  Megbízó: Szegedi Tudományegyetem
   
   
  2012
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting az alábbi feladatokat látta el:

 • Spin-off vállalkozások alapításához kapcsolódó üzleti modell és előzetes üzleti terv készítése
 • Technológia/termék előnyeinek bemutatása, versenytársak, helyettesítő termékek/technológiák bemutatása; potenciális célpiacok, célcsoportok feltárása, piacszegmentáció; jogszabályi kötelmek, törvényi korlátozások ismertetése, marketing 4P modell
 • Spin-off finanszírozási lehetőségek elemzése, különös tekintettel az üzleti angyalokra, az angyal-alapokra és JEREMIE-alapokra
 •  
   

   
   

  A KEOP finanszírozási koncepciójának elkészítése

   
  Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   
   
  2011
   
   
  A projekt keretében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) vonatkozásában az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

 • Megújuló energiaforrást felhasználó projektek, illetve megújuló energiaforrás alapú energiatermelést megvalósító projektek finanszírozási piacainak feltérképezése
 • Magyarországra adaptálható külföldi példák összefoglalása
 • Piaci elégtelenségek, hiányosságok feltárása
 • Finanszírozási piacokra vonatkozóan jövőben várható trendek ismertetése
 • Az elemzések alapján koncepció megfogalmazása államilag támogatott finanszírozási konstrukciók indításával és az azt működtető intézményrendszerrel kapcsolatban
 •  
   

   
   

  A KEOP 4-5. prioritásban meghirdetett konstrukciók és pályázatok értékelési gyakorlatának felülvizsgálatához tanácsadási feladatok ellátása

   
  Megbízó: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (NKEK)
   
   
  2010
   
   
  Az Equinox Consulting a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 4-5. prioritásba tartozó 236 db pályázat esetében látott el minőségbiztosítási feladatokat, amely magába foglalta annak vizsgálatát, hogy a pályázatok az előírt döntés-előkészítési folyamatnak megfelelően lettek-e feldolgozva, és az értékelés szakmai és műszaki szempontból megalapozott volt-e.
   
   

   
   

  Nemzetközi seed fund tapasztalatok és benchmarkok keresése, elemzése

   
  Megbízó: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
   
   
  2009
   
   
  A projekt keretében az Equinox Consulting egy Magyarországon elsőként létrehozandó magvető tőkealap (seed fund) felállításának és működtetésének megvalósíthatóságát vizsgálta.
   
   

   
   

  A szellemi tulajdon-védelem szerepe a hazai K+F+I pályázati programtervezési és monitoring rendszerben

   
  Megbízó: Magyar Szabadalmi Hivatal
   
   
  2009-2010
   
   
  A projektben azt Equinox Consulting feladata az ügyfél meglévő működési hatékonyságának (szervezet és folyamatok) növelése, optimalizálása (átfutási idő, költségcsökkentés), egyszerűbb, átláthatóbb, tevékenység-átfedés nélküli folyamatok kialakítása volt. A projekt része volt az új rendszer bevezetéséhez, illetve módosításához kapcsolódó folyamattervezési feladatok ellátása business process reengineering (BPR) módszertan segítségével, továbbá a benchmarking elemzés révén a szellemitulajdon-védelem szerepének feltérképezése az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal programtervezési és monitoring rendszerében. Azonosításra kerültek azok a fejlesztési akciók, amivel továbbfejleszthető a szellemitulajdon-védelmi rendszerhez kapcsolódó pályázati programtervezési és monitoring rendszer.
   
   

   
   

  Az Innovációs Alapból finanszírozott pályázatok bírálati rendszerének átvilágítása és továbbfejlesztése

   
  Megbízó: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
   
   
  2008-2009
   
   
  Az Equinox Consulting feladata volt az aktuális bírálati rendszer jellemzőinek, tapasztalatainak vizsgálata, az Új Magyarország Fejlesztési Terv K+F pályázatainak, értékelési rendszerének vizsgálata, 2-3 fejlett külföldi ország K+F pályázatainak, programtervezési rendszerének vizsgálata, és az innovációs alap továbbfejlesztett pályázati bírálati koncepciójának elkészítése.
   
   

   

  Az Equinox Consulting néhány sikerrel teljesített megbízása a teljesség igénye nélkül

  Equinox Consulting Kft. | 1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park) készítette: